www.alkoholnaprezent-sklep.com



§ 1

Postanowienia ogólne


1.     Sklep internetowy istniejący pod adresem www.alkoholnaprezent-sklep.com
jest prowadzony przez SLB PRODUCT SP.ZO.O. ŻEGLARSKA 4/1 87-100 TORUN NIP 956 23 61 506 , REGON: 386310371 zwanego dalej Operatorem Sklepu. oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Sklepu działającego pod adresem internetowym www.alkoholnaprezent-sklep.com, adres poczty elektronicznej (e-mail): alkoholnaprezent@gmail.com.

2.     Regulamin określa zasady korzystania z oferty i usług Sklepu pod adresem www.alkoholnaprezent-sklep.com (zwanego dalej Sklepem).

3.     Regulamin określa w szczególności:

         a) zasady korzystania ze Sklepu,

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika w ramach Sklepu,

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Produkty w Sklepie,

c) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

4.     W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

5.     Regulamin został udostępniany przez Usługodawcę w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności - Użytkownicy mogą każdorazowo uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, pobrać go i samodzielnie sporządzić wydruk. Na wyraźną prośbę Użytkownika, Usługodawca może przekazać Użytkownikowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany adres poczty elektronicznej.

6.     Warunkiem założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

7.     Prawa do wszelkich treści udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz wytwórców Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ścisłej ochronie prawnej i przysługują wyłącznie Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z dozwolonego użytku zabrania się kopiowania oraz wszelkich innych form wykorzystywania jakichkolwiek elementów Sklepu bez uprzedniego uzyskania jednoznacznej zgody Usługodawcy.

8.     Korzystanie z pełnej gamy usług oferowanych przez platformę Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych, wyznaczonych kryteriów i wymagań technicznych przez wykorzystywany system teleinformatyczny:

a) Chrome w wersji 49 i wyższych

b) Firefox w wersji 43 i wyższych

c) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych

d) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych

e) Opera w wersji 36 i wyższych

f) Safari w wersji 4 i wyższych

g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

h) wykorzystywana przez Użytkownika przeglądarka internetowa musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript, Flash, jak również zezwalać na przechowywanie i wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczek).

9.     W celu poprawnego korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien wykorzystywać komputer klasy PC lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, umożliwiające korzystanie z Serwisu.

10. Operator Sklepu posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających alkohol  tzw. A B C  nr WEiZ 7340.6.59.2020 I-2022/A/2022/20 , I-2022/B-316/23 , I-2022/C/326-23 ,  na podstawie ustawy z dnia 19.11.2014 r. wydane przez na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).


11.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SLB PRODUCT SP.ZO.O. ŻEGLARSKA 4/1 87-100 TORUN NIP 956 23 61 506 , REGON: 386310371 dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i dokonały potwierdzenia daty urodzenia z pomocą powitalnego okna pop-up na stronie Sklepu.

12.   Informacje o Produktach przedstawione w obrębie platformy Sklepu, w szczególności ich opisy, wizualizacje oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

13.   Informacje, zdjęcia i wizualizacje produktów publikowane na stronie Sklepu mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia etyczne bądź estetyczne, jednak Operator Sklepu oświadcza, że mają one charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają rzeczywistych poglądów właściciela Sklepu. Użytkownik przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

14.   Umowa Sprzedaży Produktu zawierana i realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.

15.   Platforma elektroniczna Sklepu do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu personalizowanych napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

16.   Operator Sklepu w wyjątkowych okolicznościach może pozbawić Użytkownika praw do korzystania z niektórych funkcji Sklepu, w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania opinii, w tym również może dokonać zablokowania lub całkowitego usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, między innymi poprzez podanie w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwych danych, zwłaszcza dotyczących wieku Użytkownika.

17.   Użytkownik Sklepu, którego konto zostało zablokowane lub usunięte zgodnie z postanowieniami punktu poprzedzającego niniejszego Regulaminu nie ma prawa dokonać ponownej rejestracji bez uzyskania zgody Operatora Sklepu.

18.   Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, przekazu i komunikatów związanych ze świadczonymi usługami Operator Sklepu oświadcza, że stale podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną. W szczególności zaś dotyczy to ochrony danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Sklepu.


§ 2

Definicje


1.         Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu internetowego alkoholnaprezent.pl, określający zasady funkcjonowania Sklepu, zasady zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, prawa i obowiązki Operatora Sklepu pełniącego funkcję Sprzedawcy i Użytkownika oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.         Kodeks Cywilny- ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.         Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

4.         Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

5.         Operator (Usługodawca/Sprzedawca)– SLB PRODUCT SP.ZO.O. ŻEGLARSKA 4/1 87-100 TORUN NIP 956 23 61 506 , REGON: 386310371, wyłączny właściciel Sklepu działającego pod adresem internetowym www.alkoholnaprezent.pl, adres poczty elektronicznej (e-mail): alkoholnaprezent@gmail.com.

6.         Usługi elektroniczne– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora Sklepu (Usługodawcę) na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w ogólnodostępnym Regulaminie.

6.         Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alkoholnaprezent.pl, w obrębie którego zarejestrowany Użytkownik może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług elektronicznych Sklepu;

7.         Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług elektronicznych, w szczególności zawierająca lub niosąca się z zamiarem zawarcia Umowy Sprzedaży w ramach elektronicznej platformy do składania Zamówień, która uprzednio zaakceptowała Regulamin;

8.         Pełnomocnik- osoba, której Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

9.         Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym przez Operatora Sklepu (Usługodawcę/Sprzedawcę), mogąca stanowić przedmiot Zamówienia i późniejszej Umowy Sprzedaży;

10.       Zamówienie – oświadczenie woli zarejestrowanego Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość, składane Operatorowi za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę zamawianych Produktów;

11.       Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  SLB PRODUCT SP.ZO.O. ŻEGLARSKA 4/1 87-100 TORUN NIP 956 23 61 506 , REGON: 386310371, a zarejestrowanym Użytkownikiem dokonującym zakupu, realizowana poprzez platformę Sklepu internetowego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest określony Produkt;

12. Rejestracja –jednorazowa czynność obejmująca wypełnienie stosownych formularzy udostępnionych na platformie Sklepu, mająca na celu założenie indywidualnego konta, wiążąca się z podaniem danych osobowych;

13. Konto – indywidualnie utworzona podstrona (obszar prywatny oznaczony indywidualnie nadanym loginem i hasłem) w obrębie platformy Sklepu, udostępniany każdemu Użytkownikowi w ramach Rejestracji, umożliwiający składanie Zamówienia po uprzednim zalogowaniu bez obowiązku każdorazowego podawania danych osobowych oraz zarządzanie danymi osobowymi;

14. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, którego podanie w Sklepie jest niezbędne do uzyskania dostępu do indywidualnego Konta, podawany podczas procesu Rejestracji;

15. Hasło – indywidualnie nadany ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta;


§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną


1.     Operator Sklepu (Usługodawca) świadczy Użytkownikom serwisu www.alkoholnaprezent-sklep.com zwanego dalej Sklepem następujące Usługi elektroniczne:

a) umożliwia przeglądanie informacji zamieszczonych w obrębie platformy Sklepu,

b) umożliwia rejestrację i prowadzenie Konta w Sklepie,

c) umożliwia subskrypcję usługi Newsletter,

d) umożliwia zawieranie Umów Sprzedaży na odległość przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej,

e) umożliwia zamieszczanie ocen i opinii o Produktach na platformie Sklepu.

2.     Podstawowa umowa o świadczenie Usługi elektronicznej obejmująca przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na skutek wejścia Użytkownika na platformę Sklepu i poruszanie się po jego podstronach.

3.     Świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia indywidualnego Konta w Sklepie odbywa się na podstawie zawieranej poprzez rejestrację umowy pomiędzy Operatorem Sklepu i Użytkownikiem.

4.     Aby rejestracja przebiegła pomyślnie a Umowa była wiążąca dla każdej ze stron, Użytkownik zobowiązany jest podać poprawnie wszystkie wymagane dane w odpowiednio przygotowanym w tym celu formularzu rejestracyjnym. Mowa tu w szczególności o adresie poczty elektronicznej, stanowiącym jednocześnie indywidualny Login Użytkownika oraz nadanym haśle, przypisanym do Konta. Po otrzymaniu przez Operatora Sklepu zlecenia utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika, Operator ma prawo do weryfikacji poprawności wspomnianych danych i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się bezpośrednio do Użytkownika w celu uzyskania stosownego wyjaśnienia lub poprawienia określonych danych. Operator Sklepu zobowiązany jest do potwierdzenia utworzenie Konta w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres podany przez Użytkownika w formularzu. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konta zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę utworzenia Konta.

5.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter, polegającej na udostępnianiu w wiadomości e-mail przesyłanej na wskazany adres poczty elektronicznej materiałów informacyjno-reklamowych dotyczących bezpośrednio ofertowanych przez Sklep Produktów, zawierana jest z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na subskrypcję Newsletter.

6.     Usługa elektroniczna zawierania na odległość Umów sprzedaży świadczona jest zarówno na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Sklepie, również niezalogowanych do Konta, jak i na rzecz Użytkowników niezarejestrowanych.

7.     Usługa elektroniczna polegającą na możliwości zamieszczania na platformie Sklepu oceny i opinii o Produktach świadczona jest wyłącznie na rzecz zarejestrowanych Użytkowników. Opinia wyrażona przez Użytkownika może podlegać weryfikacji przez Operatora Sklepu pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu. Operator ma prawo odmówić publikacji wybranych opinii albo usunąć opinię zamieszczoną przez Użytkownika w przypadku naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

8.     Usługi elektroniczne świadczone są przez Operatora Sklepu nieodpłatnie, zaś Umowy świadczenia wspomnianych usług zawierane są w języku polskim.


§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika


1.     Operacje na indywidualnym Koncie założonym na platformie internetowej Sklepu może wykonywać wyłącznie upoważniony do tego Użytkownik, będący jego właścicielem. Tym samym Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności zaś zobligowany jest do ochrony logów, przede wszystkim nadanego indywidualnie hasła dostępu i nieprzekazywania ich osobom nieupoważnionym.

2.     Z uwagi na funkcjonalność Konta zawiera ono informacje podane przez Użytkownika w procesie jego rejestracji. Po zalogowaniu do swojego Konta Użytkownik posiada do nich pełen dostęp i może je dowolnie modyfikować, zachowując ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym.

3.     Użytkownik Konta zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania z usług Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, nie zakłócając i nie utrudniając z żadnych stopniu korzystania ze Sklepu przez innych Użytkowników, zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

4.     Zakazuje się umieszczania przez Użytkowników Sklepu wszelkich bezprawnych treści, w szczególności:

a) treści naruszających przepisy prawa krajowego i międzynarodowego

b) treści naruszających prawa osób trzecich

c) treści mających jakikolwiek wydźwięk i charakter erotyczny

d) treści zawierających groźby i nawołujących do agresji

e) treści wprowadzających w błąd Użytkownika oraz Operatora Sklepu

f)  treści zawierających zwroty i wulgaryzmy w jakikolwiek sposób naruszające godność osób trzecich

g) treści w sposób bezpośredni oraz pośredni promujących inne strony internetowe, towary lub/i usługi firm i osób trzecich.

5.     W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.

6.     Użytkownik posiada prawo do składania reklamacji związanej z usługami elektronicznymi świadczonymi przez Operatora Sklepu, związanymi w szczególności z funkcjonowaniem Sklepu. Aby reklamacja została uwzględniona i mogła zostać poprawnie rozpatrzona musi zawierać poprawne dane Użytkownika: imię i nazwisko (nazwę w przypadku firm), adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer Zamówienia, wyraźnie określoną i przedstawioną przyczynę reklamacji oraz wystosowane wobec Operatora Sklepu żądanie Użytkownika. Operator Sklepu (Usługodawca) zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Za datę otrzymania reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Operatora. Wzór formularza reklamacji i zwrotu dostępny jest na stronie Sklepu po Alkohol na Prezent. Użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z niniejszego formularza, pobranego w formacie pdf do druku i wypełnienia. Właściwie wypełniony dokument należy przesłać na adres korespondencyjny Operatora Sklepu: ŻEGLARSKA 4/1 87-100 TORUŃ  z dopiskiem Alkohol na Prezent. Każdorazowo odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres podany przez Użytkownika w formularzu jako korespondencyjny.


§ 5

Prawa i obowiązki Usługodawcy


1.     Operator Sklepu, w ramach świadczenia Usług elektronicznych zapewnia Użytkownikom pełną sprawność techniczną, umożliwiając tym samym składanie Zamówień i zawieranie Umowy Sprzedaży.

2.     Operator Sklepu oświadcza, że stale zapewnia ochronę elektronicznego przekazu poprzez zastosowanie właściwych technicznie i organizacyjnie środków, uniemożliwiając tym samym ich pozyskanie przez osoby nieupoważnione.

3.     W sytuacji, gdy Użytkownik Sklepu przekazał nieprawdziwe dane osobowe lub dopuścił się jakiegokolwiek naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników Sklepu, zachowań niezgodnych z Regulaminem czy przepisami obowiązującego prawa, Operator Sklepu ma prawo:

a) wezwać Użytkownika do niezwłocznego zaniechania tego rodzaju naruszeń oraz do natychmiastowego usunięcia ich skutków;

b) odmówić rejestracji Konta danego Użytkownika, realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta, gdy wezwanie Użytkownika do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków okazuje się bezskutecznie i pozostaje bez odpowiedzi;

c) wstrzymania publikacji treści na stronie Sklepu, usunięcia ich lub zablokowania do nich dostępu – jeśli w jakikolwiek sposób naruszają przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Regulaminu Sklepu.

4.     Operator Sklepu oświadcza, że zobowiązuje się do prawidłowej realizacji złożonych przez Użytkowników Zamówień, w oparciu o postanowienia Umowy Sprzedaży oraz dołoży wszelkich starań, by obsługa klienta przebiegała profesjonalnie i sprawnie.


§ 6

Złożenie zamówienia


1.     Informacje o Produktach zamieszczone na platformie Sklepu – ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, zdjęcia i wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.     Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem platformy Sklepu www.alkoholnaprezent.pl jest podanie niezbędnych informacji do jego realizacji lub dokonanie Rejestracji oraz zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu, jak również ich akceptacja przez Użytkownika.

3.     Przy każdorazowym złożeniu Zamówienia Użytkownik składa ofertę zakupu określonego Produktu z oferty Sklepu na warunkach podanych w opisie Produktu skierowaną do Operatora Sklepu za pośrednictwem formularza Zamówienia. Przez złożeniem Zamówienia Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z opisem wybranego Produktu zamieszczonym na stronie Sklepu.

3.     Telefonicznie nie przyjmujemy zamówień na produkty personalizowane.

4.     Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem strony Sklepu lub telefonicznie pod numerem wskazanym w powyższym punkcie Regulaminu zawierane i realizowane są w należącym do Operatora Sklepu punkcie sprzedaży położonym UL. ŻEGLARSKA 4/1 ORAZ ŻEGLARSKA 6 87-100 TORUŃ

5.     Zamówienie na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Użytkownik może składać za

pośrednictwem właściwego temu formularza przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji i posiadania Konta na platformie Sklepu. Rejestracja i założenie Konta przez Użytkownika umożliwia mu jednak otrzymywanie informacji promocyjnych, wcześniejszą wiedzę o ofertach specjalnych, dostęp do bonusów tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, jak również pełny wgląd w przebieg realizacji złożonego Zamówienia;

6.     W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien uruchomić stronę internetową Sklepu, wybrać Produkt z listy ofertowej, dodać go do koszyka, następnie postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie dokonać wedle własnych preferencji personalizacji etykiety. Następnie Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza spersonalizowanego Produktu podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na ekranie komunikaty (m.in. dotyczące odbioru zamówionego Produktu, płatności) aż do momentu przejścia do ostatecznego potwierdzenia zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Użytkownik ma możliwość wprowadzania modyfikacji danych oraz samego Produktu. W tym celu również należy kierować się wyświetlanymi komunikatami lub stałymi informacjami dostępnymi na stronie.

7.     W przypadku Zamówień składanych przez Użytkowników zarejestrowanych i posiadających Konto na platformie Sklepu, dane niezbędne do złożenia Zamówienia i jego realizacji, w tym również do dostarczenia Produktu mogą zostać zapisane w ramach wskazanego Konta. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek informowania Operatora Sklepu o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w panelu Konta.

6.     Potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze on na siebie odpowiedzialność za odbiór nabytego Produktu przez osobę pełnoletnią.

7.     Złożenie Zamówienia w Sklepie jest tożsame z oświadczeniem Użytkownika, iż nie jest on osobą, której, zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych. Co więcej, Użytkownik oświadcza, że nie dokonuje zakupu alkoholu w celu dalszej jego odsprzedaży. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, Operator Sklepu, w celu weryfikacji wieku Użytkownika dokonującego zakupu wymaga podania daty urodzenia w formularzu Zamówienia. W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości Operator Sklepu może wystosować oficjalną prośbę o przesłanie skanu dowodu osobistego Użytkownika.

8.     Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, w panelu wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania przedmiotów Zamówienia (Produktów) Użytkownikowi, jeśli tenże zadecydował o skorzystaniu z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, jeśli takie z jakiegokolwiek tytułu występują, jak również wybranej metody płatności oraz czasu i sposobu działania wskazanego Pełnomocnika.

9.     Jeśli Użytkownik stwierdzi jakiekolwiek nieścisłości w treści wiadomości o otrzymaniu przez Operatora Zamówienia zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Operatorem przy pomocy poczty elektronicznej alkoholnaprezent@gmail.com lub pod numerem telefonu +48 733 133 199.

10.   Wszystkie Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10:00, w soboty oraz niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będą w ciągu najbliższych 2-3 dni roboczych.
11. Klienta wiąże cena personalizowanego Produktu od momentu złożenia przez niego Zamówienia.

12.   Do każdego zamówienia Operator Sklepu wystawia paragon lub fakturę imienną/VAT. Wyrażając chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć stosowną opcję przy Zamówieniu oraz podać dane firmy wraz z NIP.

13.   Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na wskazany podczas składania Zamówienia (Użytkownik niezarejestrowany) adres poczty elektronicznej lub zapisany w zakładce Konto (Użytkownik zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sklep oraz szczegóły jego dotyczące.

14.   Operator Sklepu potwierdzi przyjęcie Zamówienia w czasie jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało przez Użytkownika złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny/ustawowo wolny od pracy Operator Sklepu potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym dniu roboczym.

15.   W wyjątkowych okolicznościach możliwa jest odmowa przyjęcia przez Operatora zamówienia. Za wyjątkowe okoliczności uznaje się:

a) sytuacje, gdy Produkt jest niedostępny w magazynie Operatora Sklepu;

b) sytuację, gdy dane podane przez Użytkownika są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do autentyczności;

c) sytuację, gdy Użytkownik nie odebrał już wcześniej Produktu objętego poprzednim Zamówieniem;

d) zdarzenia losowe, na które Operator nie miał wpływu.

16.   W terminie przewidzianym postanowieniem niniejszego Regulaminu, Operator Sklepu ma prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem składającym Zamówienie przy użyciu adresu poczty elektronicznej lub numeru kontaktowego podanego w formularzu zamówienia (Użytkownik niezarejestrowany) lub zapisanego w zakładce Konto na stronie Sklepu (Użytkownik zarejestrowany), w celu:

a) poinformowania o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia, wskazując jednocześnie jaki termin brany jest pod uwagę; jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w ciągu jednego dnia roboczego wspomnianego wydłużenia terminu realizacji swojego Zamówienia, wówczas Operator Sklepu ma prawo do jego anulacji;

b) weryfikacji prawidłowości podanych przez Użytkownika danych, jeśli w uzasadniony sposób budzą one wątpliwości Operatora Sklepu;

c) wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości dotyczących szczegółów złożonego Zamówienia.

17.   Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany przed potwierdzeniem przyjęcia przez Operatora Zamówienia.

18.   Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania przez Operatora Sklepu treści Zamówienia;

b) w przypadku Zamówień płatnych serwisem PayU np. VISA, MasterCard, Maestro, PayPal lub ePrzelew i inne - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy;

c) w przypadku Zamówień płatnych serwisec eServie – po otrzymaniu informacji o wpływie należności na konto Operatora Sklepu.

d) w przypadku Zamówień płatnych przelewem zwykłym - w chwili wpływu należności na konto Operatora Sklepu.

19.   Od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Operatora Sklepu, Użytkownik nie może anulować lub zmienić zamówienia. Wszelkie zmiany należy wprowadzać z zachowaniem niniejszego zastrzeżenia poprzez pocztę elektroniczną lub drogą telefoniczną. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć zmiany w adresie dostawy bądź zmiany danych na fakturze. Rezygnację z całości zamówienia należy wystosować drogą e-mailową. W przypadku rezygnacji z Zamówienia opłaconego z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Użytkownika, na konto, z którego płatność została zlecona.

20.   Operator Sklepu zastrzega, że nie rozpoczyna realizacji Zamówienia na podstawie potwierdzenia przelewu generowanego przez bank lub inną instytucję finansową Użytkownika.

21.   Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SLB PRODUCT SP.ZO.O. umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią postanowień niniejszego Regulaminu.

22.   Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

23.   Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep znajdujący się w Toruń ul.  ŻEGLARSKA 4/1   Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

25. Moment wysyłki zamówienia określamy na podstawie naszego stanu magazynu, spodziewanych dostaw, stanach magazynów naszych dostawców a także informacji uzyskanych od dystrybutorów i producentów. Mimo dołożenia wszelkich starań w przedstawianiu rzetelnych informacji o terminach wysyłki, z uwagi na mnogość i jakość czynników (niedokładne informacje, błędy techniczne, przeszkody logistyczne itp.), które mają wpływ na tą informację, możliwe jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Nasi konsultanci poinformują Państwa o ewentualnie wydłużającym się czasie realizacji zamówienia.


§ 7

Polityka cenowa i płatności


1.     Ceny oferowanych produktów podawane są w walucie krajowej i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty z wyłączeniem kosztów dostawy, o ile Użytkownik przekaże Pełnomocnikowi dyspozycję jej zlecenia.

2.     Ceną ostateczną i wiążącą dla Użytkownika jest cena Produktu podana na stronie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia przez Użytkownika. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest na stronie Sklepu przed zaakceptowaniem przez Użytkownika skompletowanego Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Produktów, jak również koszty dostawy, jeżeli Użytkownik upoważnił uprzednio Pełnomocnika do odbioru Zamówienia i zlecenia jego wysyłki oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Użytkownika formą płatności.

3.     Operator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz dowolność przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży; te realizowane będą na odpowiadającym im zasadach.

4.     Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na doręczenie faktury VAT zamiast paragonu, stanowiącej dokumentację zakupu Produktu stanowiącego przedmiot Zamówienia w formie elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej.

5.     Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom dokonującym zakupów możliwość uiszczenia opłaty za kupione Produkty za pomocą:

a. przelewu na numer konta bankowego: PL 1111 4020 0400 0034 0280 1050 26

b. płatności elektronicznych w systemie eservice.pl

c. kartą płatniczą w systemie eservice.pl, w przypadku, w którym pobranie opłaty nastąpi w chwili przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Produkt,

d. płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

5.     Termin płatności za Zamówienie wynosi 3 dni przy Zamówieniu z przedpłatą lub w dniu wydania Zamówienia do odbioru osobistego w Toruniu, Żeglarska 4/1 87-100

6.     Jeśli podmiot pośredniczący w przyjmowaniu płatności lub bank Sprzedawcy nie potwierdzi zapłaty we wskazanym terminie, Operator Sklepu skontaktuje się z Użytkownikiem przy pomocy poczty elektronicznej, przypominając o konieczności uregulowania płatności i wyznaczając dodatkowy termin jej dokonanie. W przypadku, gdy Użytkownik nie ureguluje zaległości w terminie wskazanym przez Operatora, Zamówienie może zostać anulowane, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

7.     W przypadku dostawy Produktów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Użytkownik

zobowiązany jest do dokonania zapłaty całości wartości Zamówienia w formie przedpłaty na poczet jego realizacji w sposób wskazany w formularzu.



§ 8

Wydanie zamówionego Produktu


1.     Wydanie uprzednio opłaconego Produktu do odbioru osobistego przez klienta następuje w Toruniu ul Żeglarska 4/1 87-100

2.     Na życzenie Użytkownika, Produkt może zostać wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w  Toruniu ul. żeglarska 4/1 lub żeglarska 6 87-100 .     Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik udziela stosownego pełnomocnictwa w odbiorze zakupionego Towaru i dostawie firmom  kurierskim  DPD Polska Sp. z o.o., INPOST, DHL, GLS, UPS   która od chwili zawarcia pełnomocnictwa zajmuje się realizacją procesów dostawy nabytego Towaru do rąk własnych klienta. Towar w sklepie jest wydawany bezpośrednio kurierowi okazującemu dowód osobisty. W momencie złożenia zamówienie w sklepie alkoholnaprezent.com użytkownik jednoznacznie przekazuje kurierowi prawo do odebrania jego zamówienia.

4.     W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli skorzystania z czynności Pełnomocnika, Użytkownik upoważnia SLB PRODUCT SP.Zo.o. do wydawania Pełnomocnikowi nabytego przez Użytkownika Towaru.

5.     W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli skorzystania z czynności Pełnomocnika, Użytkownik upoważnia SLB PRODUCT SP.ZO.O. do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

6.     W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli skorzystania z czynności Pełnomocnika, Użytkownik upoważnia SLB PRODUCT SP.ZO.O. do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

7.     SLB PRODUCT SP.ZO.O. zobowiązana jest do wydania zamówionego Produktu bez wszelkich wad, w stanie określonym warunkami niniejszego Regulaminu.


§ 9

Wykonanie pełnomocnictwa


1.     Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w TORUNIU 87-100 ul Żeglarska 4/1 lub żeglarska 6 , powiat toruński, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.

2.     W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa kurierowi firmy kurierskiej, którą wybrał wysyłkę produktów przy składaniu zamwienia.

3.     Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.

4.     Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.

5.     Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz.


§ 10

Wynagrodzenie Pełnomocnika


1.     Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki oraz wszelkie opłaty zgodnie z umową pomiędzy sprzedawcą, a pełnomocnikiem.

2.     Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest w zestawieniu płatności na stronie. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

3.     Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabyty w Sklepie Towar, według sposobów przez siebie wybranych z dostępnych w Sklepie.


§ 11

Prawo odstąpienia od umowy pełnomocnictwa


1.     Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika, do czasu wysłania wydania mu Towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar będzie wydany w punkcie odbioru w ul. Żeglarska 4/1 lub Żeglarska 6 87-100 Toruń

2.     Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia poprzez wiadomość e-mail lub w inny sposób niebudzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy pełnomocnictwa do czasu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.


§ 12

Prawo odstąpienia od umowy


1.     Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży jest towar nieprefabrykowany, czyli taki, który produkowany/tworzony jest na indywidualne Zamówienie. Personalizowane Produkty nie podlegają prawu zwrotu.


§ 13

Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar


1.     SLB PRODUCT SP.ZO.O. jako Operator Sklepu odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2.     Operator Sklepu ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad, zgodny z przedmiotem uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży.

3.     Odpowiedzialność Operatora Sklepu z tytułu rękojmi względem Użytkowników niebędących Konsumentami zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 14

Reklamacje


1.     Reklamacje wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Operatora Sklepu za pośrednictwem poczty tradycyjnej z wykorzystaniem pobranego uprzednio w pliku PDF i stosowanie wypełnionego formularza reklamacji.

2.     W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową po jego wydaniu, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje mogą zostać uznane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania dokumentacji zdjęciowej lub odesłania uszkodzonego produktu do sprzedawcy.

3.     Konsument może złożyć reklamację w formie pisemnej, wypełniając właściwy temu formularz reklamacji dostępny na stronie Sklepu, na adres sklepu stacjonarnego Operatora: ŻEGLARSKA 4/1 87-100 TORUŃ, .     Produkt posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Zamówieniem i zawartą na jego podstawie Umową sprzedaży, jeśli:

a) nie posiada właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia;

b) nie posiada właściwości, o których istnieniu Operator Sklepu zapewnił Użytkownika, w tym przedstawiając wzór Produkty za pośrednictwem strony  www.alkoholnaprezent-sklep.com

c) nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta lub jego przedstawiciela, osoby wprowadzającej Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na nim swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia przedstawia się jako producent, chyba że Operator Sklepu zapewnień tych nie znał, znać nie mógł znać, tym bardziej, gdy nie mogły mieć one wpływu na ostateczną decyzję Użytkownika o złożeniu Zamówienia i zawarciu tym samym wiążącej dla obu stron Umowy sprzedaży lub, gdy ich treść została wyraźnie sprostowana jeszcze przed ostatecznym potwierdzeniem złożonego Zamówienia.

4.     W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Użytkownik może żądać od Operatora Sklepu wymiany Produktu na nowy, wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany dokonać wymiany w określonym wspólnie z Użytkownikiem czasie. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika co do wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe.

5.     W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (jak uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające, wszystkie naruszenia zewnętrzne opakowania wzbudzające wątpliwości Użytkownika) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności dostawcy i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

6.     Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na identyczny, wolny od wad.

7.     Obniżona cena Produktu powinna pozostawać proporcjonalna do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Produktu pozostaje do wartości Produktu wolnego od wspomnianych wad.

8.     Użytkownik nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli wada Produktu jest nieistotna.

9.     W celu umożliwienia Operatorowi Sklepu właściwego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu Operatorowi na adres korespondencyjny firmy. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego zostaną zwrócone Użytkownikowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wraz z Produktem zaleca się wysyłkę dowodu jego zakupu lub jego czytelną kopię.

10.   Aby proces rozpatrywanie reklamacji mógł zostać podjęty, Użytkownik ma obowiązek przekazania wraz z Produktem uznanym w drodze reklamacji za wadliwy szczegółowego opisu reklamacji. W opisie reklamacji należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności zaś rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, żądanie Użytkownika wraz z uzasadnieniem, dane Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym oraz adresem poczty elektronicznej.

11.   SLB PRODUCT SP.ZO.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Gdyby z przyczyn niezależnych okazało się to niemożliwe do zrealizowania, Operator zobowiązuje się poinformowania Użytkownika, kiedy ostatecznie jego Reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

12.   O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora Sklepu listownie, emailem lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika w formularzu reklamacji.

13.   Wszelkie uprawnienia Użytkownika wynikające z niniejszego paragrafu Regulaminu podlegają wyłączeniu, jeżeli Użytkownik w chwili złożenia zamówienia lub ostatecznego zawarcia z Operatorem Sklepu Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu lub też w terminie 21 dni od stwierdzenia wady fizycznej Produktu nie zawiadomił o tym Operatora Sklepu.

14.   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, Operator Sklepu wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za wskazany Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

15.   Wszelkie przesyłki wysyłane bez wcześniejszego ustalenia na koszt firmy SLB PRODUCT SP.ZO.O nie będą przyjmowane.

16.   Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej, wyrażonej w złotych polskich.

17.   Zwrotom nie podlegają Produkty spersonalizowane.